Вход | Регистрация

Подготвени ли са училищата за реакция при кризи?

Подготвени ли са училищата за реакция при кризи?
Снимка: Север.бг

След поредната "бомба в училище", която наруши нормалния ритъм на учениците (този път в ПМГ "Васил Друмев"-Велико Търново), се срещнахме с директора на Регионалния инспекторат по образование инж. Розалия Личева.

Покрай темата за създадената от ситуацията психоза, отговорността и реакцията на институциите, пряко ангажирани с проблема и решаването му, се спряхме на обсъждани и предстоящи промени в закона за образованието и предучилищната подготовка и на последно място, но не по важност – бъдещето на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в старата столица.

Подготвени ли са училищата за реакция при кризи?Север.бг

Г-жо Личева, доколко училищните ръководства са подготвени (съответно подготвят учениците) за справяне в ситуация на бедствия и аварии? Какви са мерките и методиките, които се прилагат към днешна дата?

Мерките, които трябва да предприемаме в Регионалния инспекторат – Велико Търново, са и национални мерки. Много често на работни срещи на директорите напомням, че опазването на живота и здравето на децата е най-важното нещо, когато тези деца са в училище, а в извън училищния процес тези деца трябва да са така подготвени, че да имат подходяща подготовка, за да могат да реагират по най-добрия начин при възникване на аварии и природни бедствия.

Кои са задължителните неща, които трябва да се спазват от ръководството на училището при такива ситуации?

Едно от задължителните неща, които се случват в училище в рамките на часа на класа, в рамките на 5 учебни часа е класният ръководител да провежда обучение на децата, да им дава знания за осигуряване на действия при бедствия, аварии и катастрофи. Всяко училище от години наред има подготвен план за действия при бедствия и аварии и катастрофи, и с решение на педагогическия съвет този план се актуализира при необходимост ежегодно или на две години.

Темите са конкретни и са определени в методологическо помагало на Министерство на образованието от 1997 г., като конкретни са темите за всеки клас – от 1-ви до 12-ти кл. Всеки класен ръководител ги познава и ги залага в тематичните си разпределения. Едно от задълженията на училищата е да проиграват плановете за евакуация по два пъти, в рамките на една учебна година. Това са умения на децата и колектива да могат своевременно при сигнал за евакуация да знаят кои са изходите, при сигнал да се подредят, как да излязат по най-бързия начин, да се предотвратят сблъсквания и други неприятни инциденти, паниката да е избегната. За тези теми има подготвени доста педагогически помагала в помощ на класните ръководители.

Вярно е, че от година и половина-две не сме извършвали такова обучение на директорите на училища, защото периодично, в рамките на две години напомняме отново за тези теми, за организацията и нормативните актове.

С кого провеждате обученията?

Тези обучения се провеждат съвместно с представители на гражданска защита. Те са ни били основни лектори на тема, която беше свързана с обучение на директори, с действията им при сигнал за атомна авария. Поводът за това обучение беше инцидента в Япония с атомната централа и веднага след това ние организирахме заедно с гражданска защита такава тема с всички лектори.

В продължение на много години се съобразяваме със заповед РД 091583/2009 г. на министъра на образованието и науката. В нея е посочено, че се забранява паркирането на автомобили в училищните дворове, спортните площадки, с цел да се предотварати инцидент, да се случи ПТП. В тази заповед са записани задълженията на директорите по отношение на изправността и готовността на училищата за проверка на електически инсталации, за проверка на отоплителни и вентилационни системи, проверка на поротивопожарните уреди и инсталации и всички уреди за игра.

Много държим, когато експерти извършват проверки на книгите за проведени инструктажи, особено за часовете по физическо възпитание и за часовете по учебна практика – там, където децата имат контакти с опасни уреди, с по-опасни машини и съоръжения.

Какви нарушения сте регистрирали при проверките?

Не мога точно да си спомня конкретен повод за неизпълнение на тази заповед на министъра, но отчитали сме пропуски в някои училищша, като реда в РИО е, когато има констатиран пропуск в работата на директора по безопасните условия, ние да даваме за изпълнения предписания до директора на училището. В самата заповед за предписание изписваме, че той има ангажимент да предприеме конкретни неща и да ни уведоми в определения срок. Ние можем да организираме и на място повторна проверка дали действително директорът е предприел тези мерки.

Подготвени ли са училищата за реакция при кризи?Фейсбук

Искам да поговорим и за фалшивите телефонни обаждания за поставена бомба в училище – какъв е редът за процедиране?

Времето се мени, излизат и нови проблеми, като например, телефонните обаждани за бомби в училище. От началото на тази учебна година до момента в област Велико Търново имаме два сигнала. Единият инцидент беше провокиран от ученик със сериозни проблеми и по тази причина са запознати и органите на реда и прокуратурата за предприетите от него действия.

Окръжна дирекция на полицията също получи указания за злонамерени телефонни обаждания и заедно разработихме правила, които са на база разработка на ниво министерства – МВР и МОН. След това бяха сведени до регионалните служби – при нас, в РИО, и в Регионалната дирекция на полицията – Велико Търново. Ние конкретизирахме плана за действие и простите правила, които всеки един директор трябва да спазва, ако има такова злонамерено обаждане.

Кои са тези правила?

На първо място до телефона трябва да има информация кой трябва да бъде осведомен и какъв е редът за осведомяване. Ако обаждането е получено от служител на училището, той първо трябва да уведоми директора. От своя страна директорът трябва да уведоми Окръжна дирекция на полицията. Дежурните полицаи веднага идват и извършват огледа.

Трябва да имаме предварителна дейност в училищата – всеки директор трябваше да има предварителен протокол, с комисия да се огледат всички коридори, стаи и класни, за да са наясно какви обемни места има и дали точно на третия етаж има бомба. При такъв сигнал директорът веднага отива на третия етаж, проверява коридора, при огледа видимо няма обемен пакет, няма шкаф, няма нещо, което да съдържа този пакет и след това веднага сигнализира до органите на реда. Те идват, извършват цялостен оглед в училищната сграда.

Такъв ли беше случат наскоро в ПМГ "Васил Друмев"?

Да, такъв. Дойдоха органите на реда. Ние получихме по съответната схема информация, аз също бях уведомена и след като е видяно къде може да бъдат оставени съмнителни пакети, а няма такива, директорът на училището е продължил учебните занятия за деня.

По повод на такива сигнали и конкретно на тези случаи имате ли обратна връзка с учениците? Те как се отнасят към такава ситуация?

Не, нямам обратна връзка с учениците от последните събития от една година назад. Имам представа преди това какво се случваше. Тогава част от учениците подаваха тези анонимни сигнали, с цел да избегнат провеждането на дадена писмена работа. Но, мисля, че тези мотиви вече са по-стари, защото учениците знаят, че, ако днес не се проведе писмената работа, то няма как в училището да не се направи график отново и тази писмена работа да се проведе в друг ден. Така че рано или късно писменото изпитване, класната работа и контролните работи ще се проведат.

Това обаждане по телефона не е пречка да се направят необходимите изпитвания. Смятам също, че има и други изисквания, които мотивират дейността на учителите.

Съгласно Наредба 3, която е държавнообразователно изискване на всяка система за оценяване, всеки учител, съобразно броя на часовете, които преподава на даден клас по даден предмет, трябва да има минимум брой оценки от устни и писмени изпитвания на учениците. И, ако преди това не е било така залегнато като държавнообразователнои изискване (с две оценки е оформена срочната оценка) ученикът губи, защото учителят има право, ако няма минимума от изпитвания за конкретния ученик, да не оформи срочната оценка.

А това е много неприятно за ученика, защото педагогическият съвет ще вземе решение или да удължи срока и пак да го изпитат (докато съучениците му вече карат часове за втория срок), или да положи изпит по дадения предметм което не е в интерес на ученика. Много по-лесно за един ученик е да се подготви за конкретен час, да изпълни определено задание на учителя, отколкото да положи изпит по този предмет върху материала за целия срок.

От колко сериозни промени има нужда образователната система?

Смятам, че е наложително да се приеме Законът за училищно и предучилищно образование, защото сега действащия закон е отдавна и, колкото и да въвежда определен ред (и сега има такъв ред в училищата), новият закон ще бъде по-актуален, по-съвременен и ще допринесе за решаване на някои тесни моменти в стария закон. Имаме необходимост от нов закон, виждам, че се работи много упорито и, доколкото знам, има разработен проект. Предстоят обсъжданията...

Каква е позицията ви, по отношение на предложенията в проектозакона ученици да атестират учителите?

Това беше залегнало в проектозакона в частта "Въвеждане на национален училищен инспекторат". Тази част е нова за образователната система и затова Министерството на образованието има разработен проект. С него се тестват формулярите за допитване, анкетиране и проучване, които все още не са обработени като данни и като информация. Целта е тези формуляри да бъдат пробирани в самата система, за да може да бъдат ефективни, когато действително се наложи да се прилагат.

Подготвени ли са училищата за реакция при кризи?Север.бг

Като заговорихме за промени, какво е бъдещето на Хуманитарна гимназия?

Не мога категорично да кажа какво е бъдещето, защото работя в малко по-конкретна сфера. Много ми се ще Хуманитарна гимназия да възвърне старото име и старата слава, които имаше на едно училище във Велико Търново с много традиции. Няма как тези традиции, този дух да се загубят безвъзвратно, защото винаги ще има ученици, които са учили и които са допринесли за това.

За мен въпросът стои в бъдеще време – тази гимназия да продължи да приема ученици и да се утвърди отново в системата от училища за града. За целта на дневен ред е въпросът за съгласуване и утвърждаване на държавния план-прием по училища и аз смятам, че е редно да удовлетворим подадената от училището заявка за прием в две паралелки след завършен 7-ми клас и една след завършено основно образование.

Многократни са разговорите, които сме провеждали с директора на училището и с инициативния комитет, който подкрепя и търси начин за мотивиране на ученици да се записват в профилираните паралелки на Хуманитарна гимназия.

Какво може да спаси гимназията и би й дало бъдеще?

Силата на Хуманитарна гимназия е в обучението точно по хуманитарните дисциплини – български език и литература, история и цивилизация, журналистика (по която имат много добри преподаватели, с много контакти с преподаватели от ВТУ).

Съчетанието от профилиращи предмети – български език и литература, история и цивилизации, география и икономика, с информационните технологии, които се намесват в тези традиции - новото и старото и предложението, което директорът е направил за изучаване на китайски език, са тези неща, които ще провокират интереса на децата, за да могат да се запишат и да формират приема на училището.

Каквото зависи от нас по съгласуване на броя паралелки, по комбиниране на профилираните предмети, ние ще го направим. Остава желанието на децата и родителите им да ги запишат в това училище, за да могат да продължат образованието си и да повдигнат духа и самочувствието на едно старо и авторитетно училище.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57