Вход | Регистрация

В Стражица стартира реализацията на проект "Желано училище"

В Стражица стартира реализацията на проект "Желано училище"

В Община Стражица от 1.10.2008 г. стартира реализацията на одобрен проект "Желано училище" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 28 925,04 лв. Бенефициент по реализацията на проекта е община гр. Стражица, а партньори са СОУ "А. Каралийчев" и ПГ по транспорт "В. Друмев" гр. Стражица, и ПГСС с. Камен. С реализацията на проекта Община Стражица цели подобряване достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънучилищните дейности. Засилване усещането за принадлежност към училището; личностно развитие на учениците и творческите им способности; превенция на отпадане от училище. Възпитаване на учениците като граждани на Република България и света. Това ще се постигне чрез провеждане на информационна кампания; естетизация на вътрешната и външната среда на училищата; организиране на Общински фестивал на приказката "А. Каралийчев"; ритуализация на училищния живот; разширяване на системата от междуучилищни състезания; разширяване на системата от междуучилищни конкурси; мониторинг и отчетност. Целевата група на проекта включва 1014 ученици от трите най-големи средни училища на територията в общината. Състои се от деца от различни етноси (роми, турци, власи, бургуджии) и различна възраст - от І-ви до ХІІ-ти клас. Очаква се подобряване на условия за социализация на учениците в рамките на училищата като институции; участвайки в дейностите на проекта, учениците ще се мотивират и ще бъдат по-активни, ще инициират и предложат организиране и на други извънучилищни дейности; ще се повиши тяхната критичност към заобикалящата среда и активност за подобряването й. Полагайки грижи за естетизация на външната и вътрешна училищна среда ще бъдат отговорни и ангажирани за поддържането й и се очаква да се постигне трайно въздействие върху личностното развитие на учениците и творческите им способности, възпитани в дух на толерантност и работа в екип.Докладвай за нередност в статията
Добави коментар

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/sever.bg/releases/2//Cornerstone/Cache/Item.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/sever.bg/releases/2/vendor/novinite/lib/Shared/SessionManager/Memcached.php on line 57