Вход | Регистрация
Последна информация от Новини и теми

Природен парк "Персина"

1 от 2
Информация:

Природен парк "Персина" е единствен по рода си по българското поречие на р. Дунав. Създаването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български дунавски остров - Персин (Белене), дал името на природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина 6 км.

Свищовско-Беленската низина е част от Дунавската хълмиста равнина и има дължина около 38 км, а максималната й ширина е 8 км. Общата площ на низината възлиза на близо 171 кв. км. Заливната тераса е разположена до 3-5 м. над речното ниво при средно ниво на Дунав.

Първата надзаливна тераса, заемаща средната част на низината, е на височина до 10-14 м. над средното ниво на реката. В нейния профил ясно се отделят акумулационна покривка и цокъл. Акумулационната покривка тук се състои от льос, льосовидни образувания и чакълесто - песъчливи наноси, които са покрити от песъчливи материали, образуващи характерните продълговати възвишения - гредове.

Високият бряг заема най-източните и най-западните участъци на изследвания район. От устието на Осъм и Никопол в основата на стръмния бряг се разкриват сиви и сивобели мергели от втория хоризонт на маастрихта. Над тях лежат варовици на маастрихта, съдържащи кремъчни конкреции. Маастрихската серия продължава източно от Никопол, като заема долната част от брега.

При Свищов на бреговият склон са разкриват скални задруги, които принадлежат на песъчливия фациес на апта.

В района на Никопол се наблюдава образуването на свлачища по стръмния дунавски брегови склон, които определят неговия морфоложки облик, като му придават характерен стъпаловиден релеф.

Резерватът е влажна зона с международно значение, истински рай в миналото за многочислени колонии от блатни птици - рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. Редкият ням лебед гнезди в парка, който е най-голямото есенно сборище на черния щъркел за страната.Добави коментар