Вход | Регистрация

Правила и улеснения в Наредба за приемане на ученици в 1 клас на общинските училища във В. Търново

Правила и улеснения в Наредба за приемане на ученици в 1 клас на общинските училища във В. Търново

Приемането на учениците в първи клас на общинските училища в град Велико Търново за учебната 2017/2018 година ще се става, съгласно нова Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища в град Велико Търново, приета на сесия на общинският съвет.
Наредбата обхваща процеса на обявяване броя на паралелките и броя на учениците в тях; регистриране за участие в класиране за прием в първи клас; класиране на учениците по определени критерии; записване на учениците, класирани за прием в съответното училище; изготвяне на график на дейностите.
С приемането на Наредбата се цели:

– осигуряването на възможности за обхват, обучение и възпитание на децата в общинските училища на град Велико Търново и определяне на условията и реда за прием на ученици в първи клас;
– да бъдат въведени ясни правила за всички общински училища, да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите, а училищните администрации да оптимизират работата си, свързана с приема на първокласниците.

В новата Наредба водещ критерии е близостта на училището до дома на детето-Настоящият адрес на родителите трябва да е близо до учебното заведение. Тази система се разработва в интерес на родителите и техните деца. Тя дава възможност родителите да са спокойни, че за тяхното дете ще има място в училището, което е най-близо до дома им. Това не означава, че те нямат право да подадат заявление в друго училище, което се намира на по-голямо разстояние. В случаите, в които го направят, съответният директор, след направеният подбор и подредбата на децата по установените критерии, би могъл да запише детето от друг по-далечен район, ако преди това е удовлетворил желанията на родителите от района, прилежащ към училището. Така първо се записват децата, които живеят най-близо до училището и след това, ако има свободни места, те са за деца от други, по-отдалечени райони. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления е 1-ви юни.

С влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование се постави изискване към населените места с повече от едно училище общините да разработят система за прием на учениците в първи клас.

Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

източник:http:veliko-tarnovo.netДокладвай за нередност в статията
Добави коментар