Вход | Регистрация

Павликени развива смело социалните си услуги

Павликени развива смело социалните си услуги

Община Павликени се намира в област Велико Търново.

Градът е гара по ЖП линията София - Горна Оряховица - Варна. През него минават няколко важни пътища, които го свързват с градовете Велико Търново, Севлиево, Плевен, Свищов, Полски Тръмбеш и Русе.

Павликени е известен с производството на декоративна растителност, най-вече розопроизводството. Развити са и машиностроенето, леката промишленост, хранително-вкусовата промишленост.

Населението на града към края на 2010 година е 11 604 жители.

Какво се прави там, към кого са насочени грижите на Общината и усвояват ли се успешно евросредство по проекти, както и кои са по-значимите, и ползите от тях.

Разговаряме с кмета инж. Емануил Манолов и зам.-кмета Харитон Харитонов.

По какви проекти работи Община Павликени?

Реализирани са около 40 европроекта в този програмен период 2007-2014 година и очакваме реализация по одобрени още 18 проекта. Стойността им е над 50 млн. лева. Кандидатствали сме по осем нови проекта, по които очакваме одобрение.

Павликени развива смело социалните си услуги

Най-крупните ви проекти?

Това са за регионалното депо и пречиствателната станция, и довеждащият колектор с канализационна мрежа. Има и проект за пътна инфраструктура за четвъртокласна общински пътища. Става дума за около 30 км. Друг голям и значим проект "Спорт и отдих". Той е за закрит плувен басейн и реконструкция на стадиона.

Сега по какъв значим и полезен за обществото проект работи местната администрация?

Проектът е "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на 2 броя центрове за настаняване от семеен тип, 1 брой защитено жилище и 1 брой център за социална рехабилитация и интеграция на територията на Община Павликени". Той има за цел да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в общината като подобри качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции съобразно техните специфични потребности. Проектът е подписан през октомври 2012 г. и е на стойност над 1, 540 млн. лева. Срокът за изпълнение е 15 юли 2015 г. Средствата са по програмата за развитие на селските райони, чрез мярка 321.

Основните резултати са осигуряване на равнопоставено участи ев живота на общността чрез равен достъп на деца до училище, библиотеки, детски клубове, до информационни и комуникационни технологии на подрастващите, до специализирани здравни и социални услуги, предоставяне на набор от услуги, грижи и занимания. Очаква се да се създадат и трайни социални умения и трудови навици, както и водене на пълноценен и независим живот и трудова реализация на хора с ментални увреждания. Към настоящия момент са проведени по-голяма част от тръжните процедури, като са сключени договори с изпълнителите.

Павликени развива смело социалните си услуги

Успоредно с подготовката и реализацията на проекта, вие подготвяте и друг - "Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в Община Павликени". Той е като продължение на горепосочения?

Да. Целта му е реализиране на устойчив модел за деинтитуционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в новооткритите социални услуги от резидентен тип и развитие на съпътстващите услуги в лицето на Център за социална рехабилитация и интеграция. Срокът за изпълнени е 17 месеца. Ние сключихме договор на 13 юни т.г. По него ще наемем персонал за обслужване на потребности на децата.

Предвидено е адаптация и подготовката им за преместване в двата центъра, набиране на потребители, издръжка на новооткритите социални услуги за 9-месечен период от време и закриване на дом за деца с умствена изостаналост в село Михалци. След приключване на двата проекта създадената база и нововъведените социални услуги ще продължат да функционират като част от социалните услуги, предоставени от Общината.

Павликени развива смело социалните си услуги

Търпите ли финансови глоби по някои от проектите?

По реконструкция за градския площад "Свобода" за 1,618 млн. лв. имаме финансови корекции. Глобата е за едва 1 340 лева, касаещи няколко непоставени храстчета от озеленяването и един кабел. Похвално е за екипа от изпълнители и контрагенти. Относно регионалното депо, което ще е със сепарираща инсталация за 30 млн. лева, с довеждащ път, където водеща е Община Никопол, всяка седмица има работни срещи в града. ОЛАФ е ходил на проверки. Финансовата корекция бе за 10%. 25% пък бе предложението на Министерството на финансите. Жалят се тези проценти сега. Глобата би била в размер на 660 000 лева при 10% санкция. Ние имаме 22% дялово участие. При другите Общини е повече.

* Използван е въпрос на друга медия

* Срещата и отчетът по проектите бяха реализирани по време на пътуващ семинар за журналисти, организиран от Областния информационен център - Велико Търново.

 

Присъединете се към Sever.bg във Facebook, за да следите и там всичко, което публикувамеДокладвай за нередност в статията
Добави коментар