Вход | Регистрация
Русе 5°C

Разкриват център за предоставяне на почасови социални услуги

Разкриват център за предоставяне на почасови социални услуги

Стартира реализацията на проект "Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе" На 12.04.2017 г. Община Русе подписа административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-С001 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 "Активно включване". По нея ще се реализира на територията на Община Русе проект "Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе ". Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 391166,00 лева, от които 332 491,10 лв. 85 % европейско финансиране и 58 674,90 лв. 15% национално финансиране. Срокът за изпълнение на договора е 21 месеца, от които за предоставяне на трите вида социални услуги - 16 месеца. Дейностите в настоящото проектно предложение ще бъдат насочени към Разкриване на общностен център за почасово предоставяне на услугите – личен асистент, социален асистент и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца. По проекта ще се предоставя интегриран подход за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата на деца с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания. В ЦСРИ ще се предоставят услуги свързани с подкрепящи дейности – индивидуални, образователни, здравни, терапевтични, логопедичи, мобилни - рехабилитационни. Основни цели на проекта са: 1. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на децата/лицата с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда; 2. Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; 3. Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Изпълнението на проекта ще надгради постигнатите добри резултати по ОП РЧР 2007-2013 и по ОП РЧР 2014-2020, и ще даде по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани услуги, според потребността на човека с увреждане и за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи. 

източник: dariknews.bgДокладвай за нередност в статията
Добави коментар